Please appologize missing translations on our website. GET INSPIRED primarily designed for Czech and Slovak market customers. In case you have any questions about sales conditions or any product inquiry please send your message to info@get-inspired.eu

Zásady zpracování osobních údajů v GET INSPIRED s.r.o.

Ochrana osobních údajů GDPR

 

Níže uvedené informace byly poskytnuty v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDRP“ -General Data Protection Regulation). 

 

 

      I.          Základní ustanovení

 

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Get inspired s.r.o., IČO 01455494, DIČ CZ01455494 se sídlem Praha 9, Pšovanská 299/9, PSČ 19600

(dále jen: „správce“).

 

Kontaktní údaje správce jsou

Get inspired s.r.o., Sokolovská 12/43, Praha 8, PSČ 18600

Email: info@get-inspired.eu, Tel.605 204 454

 

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje pověřence jsou: info@get-inspired.eu

 

 

   II.          Kategorie osobních údajů, které zpracováváme 

 

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

 

Identifikační údaje

Jméno, příjmení, titul, datum narození (je nepovinný údaj při registraci na e-shopu), u fyzické osoby podnikatele (faktury na firmu) daňové identifikační číslo a IČ. Jedná se tedy o všechny osobní údaje, díky kterým vás jednoznačně a nezaměnitelně identifikujeme.

Kontaktní údaje

Především kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a další podobné informace. Jedná se o osobní údaje, díky kterým vás budeme moci kontaktovat, případně vás bude kontaktovat dopravce při doručení objednávky.

 

 

 III.          Oprávněné zájmy a účel zpracování osobních údajů

 

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt) a pro uzavření a plnění smlouvy.

 

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) nařízení GDPR.

 

Dalším důvodem zpracovaní osobních údajů správcem je poskytování přímého marketingu (zejména zasílání obchodních sdělení, newsletterů a komunikaci na sociálních sítích), a to na základě Vámi uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. 

 

 

 IV.          Doba uchovávání údajů

 

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu. 

Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

 

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů.

 

Svůj souhlas se zasíláním obchodních a marketingových sdělení můžete kdykoliv zrušit a to buď formou odhlášení se z newsletteru (na konci každého newsletteru je vždy tlačítko s možností odhlásit se), nebo můžete přímo kontaktovat správce se žádostí o zastavení obchodních sdělení na e-mail info@get-inspired.eu

 

 

    V.          Kategorie příjemců a zpracovatele osobních údajů (subdodavatelé správce)

 

Příjemci osobních údajů jsou osoby a firmy podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, subjekty zajišťující průzkum zákaznické spokojenosti a marketingové služby.

 

Get inspired s.r.o. v tomto smyslu k oprávněným účelům může osobní údaje poskytnout těmto příjemcům:

·      externím spolupracovníkům správce a dodavatelům za účelem plnění smlouvy,

·      externím správcům informačních systémů

·      poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem zabezpečení převodu finančních prostředků a realizace platebního styku,

·      poskytovatelům poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací,

 

 VI.          Cookies

 

Get inspired s.r.o. využívá na své webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem přizpůsobení zobrazení webových stránek, měření návštěvnosti webu, analytické účely a cílení reklamy. Cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce.

Cookies pro cílení reklamy a retargeting jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu při první návštěvě webových stránek správce. Webové stránky můžete používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu pomocí cookies. Sbírání údajů o Vašem chování na webu je aktivováno z Vašeho podnětu, vyjádřeného aktivním kliknutím na možnost „Souhlasím“ na webu správce.

Údaje, které provozovatel takto získá, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, zejména provozovatelům služeb a platforem Google a Facebook, Instagram, případně dalším poskytovatelům zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které v současné době nevyužíváme.

Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

 

VII.          Předávání osobních dat do třetích zemí

 

Zajištění některých souvisejících služeb, které Vám nabízíme, vyžaduje, abychom předávali Vaše osobní údaje ke zpracování mimo ČR. Tzn., že dochází k předávání Vašich osobních údajů do třetích zemí mimo EU.  K předávání však vždy dochází v souladu s legislativními požadavky a v každém případě je zabezpečena ochrana vašich osobních údajů.

 

Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou například, poskytovatelé mailingových služeb Mailchimp a komunikace na sociálních sítích s využitím Facebook pixel. 

 

 

VIII.          Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

 

·       Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 

·       právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, případně omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 

·       právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 

·       právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 

·       právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 

·       právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v úvodu těchto podmínek. 

 

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

 

 IX.          Podmínky zabezpečení osobních údajů

 

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména antivirové programy, ověření hesel, ukládání dat na zabezpečeném serveru.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

    X.          Závěrečná ustanovení

 

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Get inspired s.r.o.